Hoppa till innehåll

Akustikmätning

Akustik

Rumsakustik

Genom att mäta upp de akustiska parametrarna i en lokal kan vi t ex finjustera ljudanläggningens inställningar eller ta reda på förutsättningarna inför en installation. Det kan också vara aktuellt med mätning av rumsakustik då en lokal av någon anledning behöver anpassas för en viss typ av verksamhet. Vi mäter bl a efterklangstider i olika frekvensband, bakgrundsbuller, frekvensanalyser, mm.  

Luftljudsisolering

Luftljudsisolering innebär begränsning av ljudspridning via luft från ett utrymme till ett annat. Förmågan att minska luftljudet mellan sändarrum och mottagarrum avgörs främst av skiljekonstruktionen, men påverkas också av ev ventilationskanaler eller springor i konstruktionen. Luftljudsisolering är en av flera ljudkrav som finns för bl a bostäder och utbildningslokaler. Gränsvärden bestäms utifrån aktuell ljudklass. 

Stegljudsisolering

En byggnads förmåga att isolera stegljud beror i huvudsak på bjälklagets konstruktion och golvbeläggningen. Stegljudsnivå mäts med hjälp av en standardiserad stegmaskin och en avancerad akustikmätare. Stegljudsisolering är en av flera ljudkrav som finns för bl a bostäder. 

Taluppfattning

Speech Transmission Index (STI) anger taluppfattbarheten i en lokal och kan mätas med eller utan ljudanläggning. Resultatet ger ett index (0-1) som kan klassificeras från ”ohörbart” till ”perfekt”. Genom att mäta taluppfattbarhet får man en objektiv värdering av ljudanläggningens och/eller lokalens kvalitet på överföring från talare till lyssnare.  

Bullermätning

Buller kan orsaka hörselskador, både tillfälligt och bestående. Det kan även leda till nedsatt arbetsförmåga på grund av till exempel stress eller trötthet. På arbetsplatsen är det viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare är vaksamma på hur höga ljudnivåerna är över en hel arbetsdag. Arbetsmiljöverket har föreskrifter om buller med tydliga gränsvärden för när arbetsgivaren måste vidta åtgärder.

Det buller som en enskild person utsätt för på en arbetsplats mäter vi med en dosimeter. Det innebär att personen bär med sig en bullermätare under en hel arbetsdag för att registrera den totala bullerexponeringsnivån. Även högsta ljudnivåer och impulstoppar registreras. Det är en bra metod för att bedöma behovet av åtgärder och ev val av hörselskydd och dämpning. 

I en bostad eller utbildningslokal kan det ibland vara aktuellt att mäta trafikbuller, installationsbuller eller luftljudsisolering mellan två utrymmen. Detta gör vi med en avancerad ljudnivåmätare. Resultatet analyseras utifrån gällande gränsvärden och eventuella ljudklasser. 

Rapporter och åtgärdsförslag

Vi utför akustik- och bullermätningar med professionell utrustning och standardiserade mätmetoder. Resultaten presenteras i rapporter som vid behov även kompletteras med åtgärdsförslag utifrån aktuella ljudklasser, föreskrifter och kundens eventuella önskemål. Vi kan t ex leverera akustikförbättrande produkter eller individuellt anpassade hörselskydd. 

Vill ni veta mer?

Vi kommer gärna till er för samtal kring nya projekt, problem som behöver lösas eller för att informera mer om vad vi kan erbjuda er. Tveka inte att kontakta oss vid intresse!